• Računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja

  • Ustroj i vođenje poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige, blagajne

  • Ustrojavanje i vođenje evidencija materijalnih i nematerijalnih ulaganja, saldakonti kupaca i saldakonti dobavljača, analitika plaća i poreznih kartica zaposlenih, analitika zaliha

  • Kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata i knjiženja

  • Obračun amortizacije te obračuni i sastavljanje obaveznih statističkih izvještaja (kvartalno i godišnje).

  • Sastavljanje obaveznih temeljnih financijskih izvještaja - bilanca, račun dobitka i gubitka, novčani tijek i bilješke uz financijske izvještaje-jednom godišnje u skladu s načelima struke

  • Obračun plaća i vođenje evidencija ostalih kadrovskih evidencija

  • Obračun poreza na dodanu vrijednost, priprema i izrada godišnje prijave PDV-a

  • Priprema i izrada godišnje prijave poreza na dobitak

  • Redovno informiranje o svim zakonskim i drugim novostima vezano za poslovanje

Knjigovodstvo

Knjigovodstvo

Prikupljanje podataka o poslovanju poduzetnika na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava.

Računovodstvo

Računovodstvo

Vođenje poslovnih knjiga sukladno Hrvatskim Standardima Financijskog Izvještavanja i Međunarodnim Računovodstvenim Standardima.

Statistike

Statistike

Izrade zakonom propisanih izvješća, pružanje informacija o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i promjenama financijskog položaja subjekta.

Savjetovanje

Savjetovanje

Pružanje edukacija i savjetovanje klijenata o aktualnim zakonskim propisima te njihovim promjenama kao i predlaganje aktivnosti za najbolja poslovna rješenja.